SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Konferencie

 

Konferencia DEFEKTOSKOPIA 2012   je v štádiu prípravy. 


 

Konferencia DEFEKTOSKOPIA 2010 sa konala v dňoch 13. ÷ 15.4.2010 v hoteli Átrium v Novom Smokovci.

Hlavní sponzori konferencie

 

  VÚJE, a.s., Trnava                

Sponzori konferencie

                  

              

Mediálni sponzori konferencie

        


 

Zhodnotenie konferencie DEFEKTOSKOPIA 2009

 

Konferencia, ktorá bola zameraná na problematiku nedeštruktívneho skúšania materiálov, konštrukcií a pod. sa stala skutočne príležitosťou  k stretnutiu a výmene odborných skúseností všetkých odborníkov, zaujímajúcich sa  o kontrolu kvality, o problematiku životnosti výrobkov, o praktických aplikáciách nedeštruktívnych skúšok, o normalizáciu a vzdelávanie v tejto oblasti. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 125 účastníkov, z toho 32 zahraničných účastníkov.

Významnou zmenou tohto ročníka konferencie Defektoskopia 2009 bolo miesto konania ale aj termín konania konferencie, ktorý sa upravil aby nedošlo k termínovej kolízii s konferenciou Kvalita vo zváraní, tak ako to bolo v iných predchádzajúcich rokoch.

 

Na konferencii odzneli odborné príspevky z týchto tematických okruhov:

  • Akustická emisia
  • Magnetické a indukčné metódy
  • Prežarovanie
  • Ultrazvukové metódy
  • Povrchové a optické metódy
  • Detekcia koróznych procesov metódami NDT
  • Priemyselné aplikácie skúšok NDT
  • Špeciálne metodiky skúšania kvality výrobkov
  • Predprevádzkové a prevádzkové skúšky, testy spoľahlivosti a bezpečnosť konštrukcií
  • Vzdelávanie, normalizácia, certifikácia a akreditácia v NDT

 

Workshop zameraný na problematiku kvalifikácie a certifikácie personálu prvýkrát dokázal spojiť úsilie o skvalitnenie tohto procesu. Všetci zástupcovia certifikačných orgánov personálu NDT a školiace strediská súhlasili s vytvorením pracovného výboru pod záštitou SSNDT, ktorý bude metodicky a odborne podieľať na procese školení a kvalifikácie. Snaha o vytvorenie strážcu etiky a kvality tu teda je a je len dôležité aby tento výbor pracoval a bol aj akceptovaný.

 

Súčasťou konferencie bola posterová prezentácia a výstava 12 dodávateľov a servisných organizácií v oblasti ND. Zúčastnili sa jej tieto spoločnosti:

 

B-Mat NDT, s.r.o., Martin, SR

C&CW, s.r.o., Žilina, SR

ČNDT, ČR

Energoservis spol. s r.o., Chomutov, ČR

Foerster Tecom, s.r.o., Praha,  ČR

NDT Trade s.r.o,  Praha, ČR

Proxis Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, SR

Slovcert, s.r.o., Bratislava, SR

VF, a.s., Černá Hora, ČR

Starmans Electronics, s.r.o., Praha, ČR

Consenta spol. s r.o., Praha, ČR

Železničné stavby, a.s., Košice, SR

 

Výstava poskytla možnosti prezentovať tradičné a aj najnovšie produkty a služby pred širokou odbornou verejnosťou.

 

Významnou udalosťou našej konferencie bolo i paralelné rokovanie prezídia EF NDT, ktoré sa rozhodlo využiť ponuku Slovenskej Spoločnosti NDT na separátne rokovanie výboru a aj bilaterálne rokovanie s výborom SSNDT a jej firemnými členmi. Rokovania s predsedníctvom EF NDT poukázali na rovnaké problémy v oblasti kvalifikácie personálu NDT ale zároveň aj potvrdili, že SSNDT je čo sa týka priemerného veku svojich členov jednou z najmladších spoločností začlenených  v štruktúrach EF NDT. Vďaka rokovaniam vidím väčšie šance spoločnosti sa zapojiť do aktivít EF NDT najmä v oblasti železničnej dopravy.

Konferencia sa stala príležitosťou na ocenenie a udelenie pamätnej plakety  Ing. Angele Houbovej za jej dlhoročné aktivity v oblasti školenia personálu NDT, organizovanie odborných konferencií -školy defektoskopie, za jej odborný a ľudský prístup k lektorom, školiteľom a tým nesporné zásluhy a rozvoj v oblasti NDT.

Konferencia pri vyššie spomínanej účasti 125 odborníkov bola určite prínosom tak na poli odbornom ako i viedla k upevneniu  vzťahov medzi národnými spoločnosťami . Na konferencii boli zástupcovia Marovisz – Maďarská spoločnosť NDT –  prezident spoločnosti Dr. Trampus a viceprezident p. Péter Kecskés, ČNDT – prezident spoločnosti  Doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.

 

 

Ing. Pavol Kučík

Predseda organizačného výboru 

 

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

VÚZ-PI SR

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]