SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Konferencie

 

Konferencia DEFEKTOSKOPIA 2012   je v štádiu prípravy. 


 

Konferencia DEFEKTOSKOPIA 2010 sa konala v dňoch 13. ÷ 15.4.2010 v hoteli Átrium v Novom Smokovci.

Hlavní sponzori konferencie

 

  VÚJE, a.s., Trnava                

Sponzori konferencie

                  

              

Mediálni sponzori konferencie

        


 

Zhodnotenie konferencie DEFEKTOSKOPIA 2009

 

Konferencia, ktorá bola zameraná na problematiku nedeštruktívneho skúšania materiálov, konštrukcií a pod. sa stala skutočne príležitosťou  k stretnutiu a výmene odborných skúseností všetkých odborníkov, zaujímajúcich sa  o kontrolu kvality, o problematiku životnosti výrobkov, o praktických aplikáciách nedeštruktívnych skúšok, o normalizáciu a vzdelávanie v tejto oblasti. Konferencie sa zúčastnilo celkovo 125 účastníkov, z toho 32 zahraničných účastníkov.

Významnou zmenou tohto ročníka konferencie Defektoskopia 2009 bolo miesto konania ale aj termín konania konferencie, ktorý sa upravil aby nedošlo k termínovej kolízii s konferenciou Kvalita vo zváraní, tak ako to bolo v iných predchádzajúcich rokoch.

 

Na konferencii odzneli odborné príspevky z týchto tematických okruhov:

  • Akustická emisia
  • Magnetické a indukčné metódy
  • Prežarovanie
  • Ultrazvukové metódy
  • Povrchové a optické metódy
  • Detekcia koróznych procesov metódami NDT
  • Priemyselné aplikácie skúšok NDT
  • Špeciálne metodiky skúšania kvality výrobkov
  • Predprevádzkové a prevádzkové skúšky, testy spoľahlivosti a bezpečnosť konštrukcií
  • Vzdelávanie, normalizácia, certifikácia a akreditácia v NDT

 

Workshop zameraný na problematiku kvalifikácie a certifikácie personálu prvýkrát dokázal spojiť úsilie o skvalitnenie tohto procesu. Všetci zástupcovia certifikačných orgánov personálu NDT a školiace strediská súhlasili s vytvorením pracovného výboru pod záštitou SSNDT, ktorý bude metodicky a odborne podieľať na procese školení a kvalifikácie. Snaha o vytvorenie strážcu etiky a kvality tu teda je a je len dôležité aby tento výbor pracoval a bol aj akceptovaný.

 

Súčasťou konferencie bola posterová prezentácia a výstava 12 dodávateľov a servisných organizácií v oblasti ND. Zúčastnili sa jej tieto spoločnosti:

 

B-Mat NDT, s.r.o., Martin, SR

C&CW, s.r.o., Žilina, SR

ČNDT, ČR

Energoservis spol. s r.o., Chomutov, ČR

Foerster Tecom, s.r.o., Praha,  ČR

NDT Trade s.r.o,  Praha, ČR

Proxis Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, SR

Slovcert, s.r.o., Bratislava, SR

VF, a.s., Černá Hora, ČR

Starmans Electronics, s.r.o., Praha, ČR

Consenta spol. s r.o., Praha, ČR

Železničné stavby, a.s., Košice, SR

 

Výstava poskytla možnosti prezentovať tradičné a aj najnovšie produkty a služby pred širokou odbornou verejnosťou.

 

Významnou udalosťou našej konferencie bolo i paralelné rokovanie prezídia EF NDT, ktoré sa rozhodlo využiť ponuku Slovenskej Spoločnosti NDT na separátne rokovanie výboru a aj bilaterálne rokovanie s výborom SSNDT a jej firemnými členmi. Rokovania s predsedníctvom EF NDT poukázali na rovnaké problémy v oblasti kvalifikácie personálu NDT ale zároveň aj potvrdili, že SSNDT je čo sa týka priemerného veku svojich členov jednou z najmladších spoločností začlenených  v štruktúrach EF NDT. Vďaka rokovaniam vidím väčšie šance spoločnosti sa zapojiť do aktivít EF NDT najmä v oblasti železničnej dopravy.

Konferencia sa stala príležitosťou na ocenenie a udelenie pamätnej plakety  Ing. Angele Houbovej za jej dlhoročné aktivity v oblasti školenia personálu NDT, organizovanie odborných konferencií -školy defektoskopie, za jej odborný a ľudský prístup k lektorom, školiteľom a tým nesporné zásluhy a rozvoj v oblasti NDT.

Konferencia pri vyššie spomínanej účasti 125 odborníkov bola určite prínosom tak na poli odbornom ako i viedla k upevneniu  vzťahov medzi národnými spoločnosťami . Na konferencii boli zástupcovia Marovisz – Maďarská spoločnosť NDT –  prezident spoločnosti Dr. Trampus a viceprezident p. Péter Kecskés, ČNDT – prezident spoločnosti  Doc. Ing. Pavel MAZAL, CSc.

 

 

Ing. Pavol Kučík

Predseda organizačného výboru 

 

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]