SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Pracovná skupina pre kvalifikáciu a certifikáciu

Pracovná skupina pre kvalifikáciu a certifikáciu bola ustanovená na zasadnutí Výboru SSNDT dňa 10.7.2008.

Jednou z významných oblastí aktivít Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie – EFNDT – je aj problematika kvalifikácie a certifikácie v NDT a s ňou súvisiace oblasti a procesy. Pre túto oblasť EFNDT ustanovila Fórum na kvalifikáciu, certifikáciu a akreditáciuFQCA. Aktivity tohto fóra priamo súvisia s politikou a cieľmi EFNDT. Týkajú sa najmä:

  • podpory a zdokonaľovania kvality a spoľahlivosti v NDT (vo všeobecnosti);
  • kvalifikácie a certifikácie personálu NDT, postupov a zariadení NDT, nadväznosti a previazanosti príslušných orgánov a inštitúcií;
  • posudzovania a akreditácie laboratórií NDT, posudzovania a akreditácie certifikačných orgánov personálu NDT, kooperácie s EAC a IAF na záležitostiach týkajúcich sa NDT, vrátane akreditácie laboratórií a akreditácie certifikačných orgánov personálu NDT;
  • podpory a akceptovania certifikátov vydaných akreditovanými certifikačnými orgánmi, spolupráce medzi orgánmi pre personálnu certifikáciu NDT;
  • kódov, noriem a špecifikácií, majúcich priamy alebo nepriamy vplyv na certifikačné schémy (používané alebo podporované členmi EFNDT) ako aj interpretácie kritérií ISO 9001:2000 na oblasť služieb NDT.

Úlohou FQCA v rámci EFNDT je tiež formulácia odporúčaní pre riadiaci výbor EFNDT, pre výkonný komitét certifikácie a pre iné výbory alebo skupiny, nadväzne na politiku a ciele EFNDT.

Zameranie aktivít „Pracovnej skupiny SSNDT pre kvalifikáciu a certifikáciu“ , WGQC, vychádza zo zamerania FQCA EFNDT a priamo súvisí s jeho aktivitami. Účelom je harmonizácia činností, týkajúcich sa procesov súvisiacich s kvalifikáciou a certifikáciou v oblasti NDT – a to tak v rámci Slovenskej republiky ako aj v nadväznosti na európske trendy resp. aktivity EFNDT a zároveň aj v nadväznosti na aktivity ICNDT. Účelom aktivít pracovnej skupiny je tiež podpora uznávania a akceptovania kvalifikácie a certifikácie personálu NDT na národnej aj európskej resp. medzinárodnej úrovni. Vedením a koordinovaním činnosti tejto pracovnej skupiny výbor SSNDT poveril Ing. Pavla Gabrišku, ktorý je aj členom FQCA EFNDT.

Na zasadnutí pracovnej skupiny 2.9.2009 bol novým predsedom zvolený Ing. Pavol Kučík.

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]