SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

Člen Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností

SSNDT je členom:
        

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

Pracovná skupina LT

Pracovná skupina LT bola vytvorená na základe požiadavky účastníkov seminára NDT-LT a nové informácie, ktorý sa konal 5. a 6.júna 2009 v Piešťanoch.

 Prehľad činnosti odbornej pracovnej skupiny netesnosti (LT) pri SSNDT za rok 2009:

1.     Člen výboru, p. Peter Beňo, sa zúčastnil zasadnutia výboru SSNDT, konaného 2.9.2009 v Trnave. Na tomto zasadnutí bol schválený štatút pracovnej skupiny LT pri SSNDT. Tým sa zavŕšili práce na ustanovení pracovnej skupiny. Pracovná skupina je tvorená a otvorená pre všetkých pracovníkov NDT zo SR a ČR.

2.     Ing. Peter Žúbor v zastúpení vedenia pracovnej skupiny sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí na Úradu normalizace a meření (UNM Praha). Pracoval ako spoluautor na vydaní zmeny normy ČSN 75 3415.

3.     Člen výboru, pán Milan Wrzecionko, sa pravidelne zúčastňoval pripomienkového konania k obsahu normy ČSN 75 3415.

4.     Ing. Peter Žúbor a p. Peter Beňo sa v septembri 2009 zúčastnili jednania na úrade SIŽP s vedúcim inšpektorom RNDr. Martinom Hyčkom. Predmetom jednania boli otázky vzájomnej spolupráce medzi inšpekciou a posudzovateľmi NDT tech. stavu a skúškami tesnosti.

5.     Predseda pracovnej skupiny LT pri SSNDT Ing. Peter Žúbor prednášal 9.9.2009 na celoslovenskom školení inšpektorov Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Druhým prednášajúcim za našu pracovnú skupinu bol pán Marián Čigaš. Na príprave materiálov pre SIŽP sa podieľali členovia výboru PS LT pri SSNDT pán Emil Ciprian a pán Jiří Klíma. Všetci menovaní následne spracovali odborné materiály týkajúce sa kontroly indikačných zariadení pre SIŽP.

6.     Na ostatnom zasadnutí normalizačnej komisie k norme ČSN 75 3415 konanom 17.12.2009 v Prahe sa za výbor PA LT pri SSNDT zúčastnil tiež pán Jiří Klíma.

 

Ing. Peter Žúbor, vedúci PS LT

 

Firemní členovia

ŽOS Trnava, a.s.

TEMPRA, s.r.o.

TSS Grade, a.s.

topNDT, s.r.o.

TUV SUD Slovakia, s.r.o.

WTM, s.r.o.  

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

www.c-wt.sk
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]