SSNDT

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE NEDEŠTRUKTÍVNE TESTOVANIE
Člen medzinárodného výboru pre nedeštruktívne testovanie ICNDT
Člen Európskej federácie pre nedeštruktívne testovanie EFNDT

SSNDT je členom:
    

Menu
Profil spoločnosti
Aktivity SSNDT
Informácie

SSNDT bola registrovaná MV SR dňa 2.11.1992, č.s. VVS/1-900/90-6595

Upravené stanovy boli registrované MV SR dňa 22.2.1993 č.s. VVS/1-900/90-6595-1

 

STANOVY

 

Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie

 

(SSNDT)

 

_________________________________________________________________

 

I. Základné ustanovenia

 

1. Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie (ďalej len spoločnosť) je dobrovoľná, nezávislá, odborná, nepolitická, spoločenská organizácia.

2. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky, sídlom spoločnosti je Račianska 71, 832 59 Bratislava.

3. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom.

4. Spoločnosť je záujmové združenie otvorené všetkým záujemcom o nedeštruktívne testovanie

 

 

 

II. Poslanie a ciele spoločnosti

 

1. Poslaním spoločnosti je účelné spájanie odborných záujmov v odbore nedeštruktívneho skúšania materiálov so záujmami celospoločenskými, rozvoj nedeštruktívneho skúšania materiálov a výrobkov a zvyšovanie odbornej úrovne celého odboru na     Slovensku.

2. Spoločnosť podporuje záujmy pracovníkov nedeštruktívneho skúšania, ako po stránke ochrany ich zdravia pri práci, znižovania rizík plynúcich zo špeciálnych pracovných podmienok, tak po stránke hmotného zabezpečenia a spoločenského uznania práce defektoskopických pracovníkov. Súčasne v prípadoch, kedy to bude potrebné, poskytne právnu pomoc svojím členom.

3. Formami činnosti spoločnosti sú technické semináre, odborné konferencie, prednášky, odborné školenia, činnosť zameraná na vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu, poradenská  a hodnotiteľská činnosť, publikačná činnosť, účasť pri tvorbe noriem a iné odborné aktivity v NDT.

4. Spoločnosť nadväzuje a udržuje organizačné i odborné styky s obdobnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami a môže do nich menovať svojich zástupcov.

5. Spoločnosť môže byť členom európskych a medzinárodných organizácií, zaoberajúcich sa nedeštruktívnym skúšaním a príbuznými obormi.

 

 

III. Členstvo v spoločnosti, práva a povinnosti členov

 

1. Členskú základňu tvoria individuálni, kolektívni, firemní a čestní členovia.

2. Individuálne členstvo

Individuálnym členom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaoberá nedeštruktívnym skúšaním materiálov alebo príbuznými obormi NDT a zároveň schvaľuje ciele a účel spoločnosti, dodržuje etické zásady pracovníkov nedeštruktívneho  testovania.

3. Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou výborom spoločnosti.

4. Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, neplnením povinností individuálneho člena alebo úmrtím.


5. Práva individuálneho člena:

a) podieľať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti a na nich svojim hlasom rozhodovať

b) využívať výhody, vyplývajúce z členstva v spoločnosti,

c) požadovať od orgánov spoločnosti odbornú poradenskú a konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti spoločnosti,

d) podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány spoločnosti,

e) voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a zúčastňovať sa na odborných aktivitách spoločnosti.

6. Povinnosti individuálneho člena:

a) dodržiavať stanovy, pokyny a smernice spoločnosti,

b) platiť členské príspevky,

c) hájiť záujmy a poslanie spoločnosti a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí,

d) aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti,

e) dodržiavať etický kódex člena SSNDT.

7. Kolektívne členstvo

Kolektívnym členom môže byť každá organizácia alebo spoločnosť, pôsobiaca v oblasti NDT v SR i v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s poslaním a ktorá schvaľuje ciele a účel spoločnosti. V rámci kolektívneho členstva môže organizácia prihlásiť max. 10 osôb, ktoré týmto získavajú štatút individuálneho členstva.

8. Kolektívne členstvo vzniká uhradením členského príspevku a  registráciou u výboru  spoločnosti.

9. Kolektívne členstvo zaniká písomným oznámením o vystúpení a to k 31.12. kalendárneho roka, v ktorom bolo oznámenie doručené výboru spoločnosti, zrušením organizácie, ktorá je kolektívnym členom spoločnosti, neplnením si povinností kolektívneho člena.

10. Práva kolektívneho člena:

a) podieľať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti a na nich hlasom svojich individuálnych členov rozhodovať, zahraničná osoba sa na hlasovaní nezúčastňuje

b) požadovať a získavať od spoločnosti informácie, stanoviská posudky, expertízy, odborné publikácie a využívať ďalšie služby a výhody

c) získavať informácie o akciách spoločnosti i o akciách partnerských organizácií v zahraničí

d) vysielať svojich zástupcov na odborné akcie spoločnosti

e) predkladať návrhy na usporiadanie odborných akcií alebo vzdelávacích akcií, kurzov odborne prináležiacich spoločnosti

f) požadovať pomoc pri riešení otázok, odborne prináležiacich spoločnosti

g)  využívať skúsenosti, poznatky a materiály, získané z medzinárodných stykov spoločnosti.

 

11. Povinnosti kolektívneho člena:

a) dodržiavať stanovy, pokyny a smernice spoločnosti

b) platiť členský príspevok

c) aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti

d) vytvárať podmienky pre činnosť spoločnosti a umožňovať svojim zástupcom aktívnu účasť na činnosti spoločnosti.

e) dodržiavať etický kódex člena SSNDT.

 

12. Firemné členstvo

Firemným členom sa môže stať každá organizácia, právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v SR alebo  v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s cieľom a poslaním spoločnosti a je schopná povzniesť úroveň spoločnosti a nedeštruktívneho testovania.

     Firemné členstvo vzniká schválením výboru  spoločnosti a uhradením členského príspevku.

     Firemné členstvo zaniká automaticky po 12 mesiacoch odo dňa zaplatenia a pripísania členského  poplatku na účet spoločnosti.

 


13. Práva firemného člena:

 

a)      zúčastňovať sa a prezentovať svoju spoločnosť na odborných seminároch poriadaných   spoločnosťou, pravidelne získavať informácie o akciách spoločnosti i o akciách partnerských organizácií v zahraničí

b)      má právo delegovať 2 svojich zástupcov s právami individuálneho člena

c)      využívať zľavy pri účasti firemných členov pri konferenciách, výstavách

d)      využívať zľavy firemných členov pri prezentácii a reklame v odborných spravodajcoch a časopisoch vydávaných SS NDT, pozvánkach na semináre, konferencie a katalógoch s konferencií poriadaných spoločnosťou.

e)      uvádzať vo svojej písomnej dokumentácii po dobu platnosti firemného členstva logo člena SSNDT

 

14. Povinnosti firemného člena:

a) dodržiavať  smernice  týkajúce sa firemného člena spoločnosti

b) využívať výhody firemného členstva len počas doby platnosti členstva

c) dodržiavať etický kódex firemného člena SSNDT.

 

15. Iné práva, povinnosti a výhody sú upravované vykonávacími predpismi spoločnosti.

 

 

IV. Organizačná štruktúra spoločnosti

 

1. Článkami organizačnej štruktúry a orgánmi spoločnosti sú:

a) prezident spoločnosti

b) výbor SSNDT

c) revízna komisia spoločnosti

d) zjazd spoločnosti

 

2. Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú:

a) prezident spoločnosti,

b) podpredsedovia výboru SSNDT

 

Výbor SSNDT

 

3. Výbor Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie:

a) je najvyšším organizačným článkom spoločnosti a najvyšším riadiacim orgánom spoločnosti medzi zjazdmi spoločnosti

b) 5 členov výboru volí zjazd spoločnosti, zvolení členovia výboru volia zo svojho stredu: predsedu, ktorý sa stáva zároveň prezidentom spoločnosti, troch podpredsedov a tajomníka.

c) výbor vytvára podmienky pre prácu odborných skupín

d) zabezpečuje plnenie uznesenia zjazdu a úloh spoločnosti, vyplývajúcich zo stanov v rámci odborného zamerania spoločnosti

e) vydáva vykonávacie predpisy, smernice a metodické pokyny spoločnosti

f)  schvaľuje plán odbornej činnosti pre dané obdobie

g) prerokováva a schvaľuje rozpočet a hospodárenie spoločnosti

h) prerokováva stanoviská, odporúčania a závery revíznej komisie

i) spolupracuje s obdobnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami, menuje do nich svojich zástupcov

j) udeľuje čestné uznania spoločnosti.

Výbor SSNDT zodpovedá za svoju činnosť zjazdu spoločnosti. Zasadá podľa potreby, minimálne 4x ročne.

 


Prezident spoločnosti

4. Prezident:

a)  funkciu prezidenta spoločnosti vykonáva predseda výboru SSNDT,

b) je oficiálnym predstaviteľom spoločnosti, organizuje a riadi činnosť výboru SSNDT v SR i v zahraničí,

c) zvoláva a obsahovo i organizačne zabezpečuje zasadania výboru SSNDT, riadi zjazd spoločnosti

e) za svoju činnosť zodpovedá výboru SSNDT,

f)  je volený na obdobie 2 rokov.

 

Revízna komisia spoločnosti

5. Revízna komisia spoločnosti:

a) je kontrolným a revíznym orgánom spoločnosti,

b) kontroluje najmä dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, stanov spoločnosti a vykonávacích predpisov spoločnosti,

c) kontroluje plnenie uznesení a hospodárenia spoločnosti.

Revízna komisia sa zodpovedá zjazdu spoločnosti. Zasadá podľa potreby, minimálne 1x ročne. Je nezávislá na ostatných orgánoch spoločnosti.

 

Zjazd spoločnosti

6. Zjazd spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti. Zvoláva ho výbor SSNDT minimálne raz za dva roky. Vyhlasuje sa minimálne 30 dní pred jeho termínom konania.

7. Zjazd spoločnosti:

a) prerokováva a schvaľuje správy o činnosti a hospodárení za uplynulé funkčné obdobie

b) prerokováva a schvaľuje správu revíznej komisie

c) prerokováva a schvaľuje odborné zameranie spoločnosti

d) rozhoduje o zmenách stanov, zániku spoločnosti a majetkovej likvidácii

e) rozhoduje s konečnou platnosťou o sporoch vo vnútri spoločnosti

f) volí členov výboru SSNDT

g) volí členov revíznej komisie spoločnosti

h) zjazd schvaľuje  a rozhoduje o všetkých zmenách 3/5 väčšinou prítomných členov zjazdu, okrem zániku spoločnosti, kde je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov spoločnosti

8. Delegáti zjazdu sú volení podľa volebného poriadku.

9. V prípade potreby môže výbor SSNDT na prejednanie naliehavých otázok zvolať mimoriadny zjazd. 

10. Pri mimoriadnych situáciách môže zvolať  mimoriadny zjazd spoločnosti aj minimálne 20% platných členov spoločnosti, ktorí pripoja svoj podpis pod výzvu na konanie mimoriadneho zjazdu s priloženým programom rokovania.

11. Mimoriadny zjazd vyhlasuje výbor spoločnosti minimálne 15 dní pred jeho termínom konania.

 

 

V. Hospodárenie

 

Hospodárenie spoločnosti

1. Hospodárenie spoločnosti sa riadi rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roka schvaľuje výbor SSNDT.

Hospodárenie s majetkom spoločnosti sa riadi obecne platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť spravuje majetok v súlade so záujmami svojich členov, skupín a s celospoločenskými záujmami a to v rámci svojho odborného zamerania.

Majetok spoločnosti tvoria hmotné statky a finančné prostriedky. Spoločnosť hospodári s týmto majetkom a do jeho výšky ručí za svoje finančné záväzky vo vzťahu k cudzím objektom.

2. Príjmy spoločnosti tvoria:

a) individuálne členské príspevky,

b) kolektívne členské príspevky,

c) firemné členské príspevky,

c) príjmy z vlastnej odbornej činnosti,

d) dotácie, subvencie a dary cudzích subjektov.

3. Výšku členských príspevkov, spôsob výberu a ich rozdelenie stanoví zjazd.

4. V období medzi zjazdmi stanoví výšku členského príspevku výbor SSNDT.

 

VI. Štatutárne orgány spoločnosti

 

1. V mene spoločnosti sú oprávnení konať :

a) prezident spoločnosti,

b)  podpredsedovia výboru SSNDT

2. Štatutárnym orgánom prislúcha:

a)      rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa týchto stanov vyhradené zjazdu alebo výboru spoločnosti

b)      riadi prácu výboru spoločnosti a zabezpečuje bežné záležitosti spoločnosti

c)      vykonáva rozhodnutia výboru a zjazdu spoločnosti

d)      zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti, inventarizácie majetku

e)      predkladá návrhy podnikateľskej činnosti, návrhy  finančného hospodárenia spoločnosti

f)        koná v mene spoločnosti navonok tým že k menu spoločnosti  pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore

 

VII. Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy môžu byť zmenené len uznesením zjazdu spoločnosti.

2.  Spoločnosť môže skončiť svoju činnosť rozhodnutím zjazdu na návrh výboru spoločnosti  a to najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov spoločnosti. 

 

 

 

* * * * *

 

 

 

Tieto upravené stanovy boli prerokované a schválené mimoriadnym zjazdom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie, ktorý sa konal v Bratislave dňa 25.06.2008.

 

 

 

Firemní členovia

REAKTORTEST, s.r.o. Trnava  

ATG Slovakia, s.r.o., Trenčín  

Letecké opravovne Trenčín, a.s.  

ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc

PTS Josef Solnař SK, s.r.o., Žilina

Železničné stavby, a.s., Košice  

B-mat Group, a.s.

SlovCert, s.r.o., Bratislava  

TSP - TESTSERVIS POLÁČEK, s.r.o., Trnava  

ENERGOSERVIS, spol. s r.o. Chomutov  

Vodohospodárska výstavba, Bratislava  

Uniatest, s.r.o., Krásno nad Kysucou  

PROXIS Slovakia, s.r.o., Bratislava  

topNDT, s.r.o.

WIZACO NDT s.r.o., Kpt. Nálepku 78, 934 01  Levice
 

 © Copyright 20010 [SSNDT]