SSNDT bola registrovaná MV SR dňa 2.11.1992, č.s. VVS/1-900/90-6595 Upravené stanovy boli registrované MV SR dňa 22.2.1993, č.s. VVS/1-900/90-6595-1 Upravené stanovy boli registrované MV SR dňa 24.7.2008, č.s. VVS/1-900/90-6595-2   STANOVY Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie (SSNDT) I. Základné ustanovenia
 1. Slovenská spoločnosť pre nedeštruktívne testovanie (ďalej len spoločnosť) je dobrovoľná, nezávislá, odborná, nepolitická, spoločenská organizácia.
 2. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky, sídlom spoločnosti je: VÚZ-PI SR, SSNDT, Račianska 71, 832 59 Bratislava.
 3. Spoločnosť je samostatným právnym subjektom.
 4. Spoločnosť je záujmové združenie otvorené všetkým záujemcom o nedeštruktívne testovanie.
II. Poslanie a ciele spoločnosti
 1. Poslaním spoločnosti je účelné spájanie odborných záujmov v odbore nedeštruktívneho skúšania materiálov so záujmami celospoločenskými, rozvoj nedeštruktívneho skúšania materiálov a výrobkov a zvyšovanie odbornej úrovne celého odboru na Slovensku.
 2. Spoločnosť podporuje záujmy pracovníkov nedeštruktívneho skúšania, ako po stránke ochrany ich zdravia pri práci, znižovania rizík plynúcich zo špeciálnych pracovných podmienok, tak po stránke hmotného zabezpečenia a spoločenského uznania práce defektoskopických pracovníkov. Súčasne v prípadoch, kedy to bude potrebné, poskytne právnu pomoc svojím členom.
 3. Formami činnosti spoločnosti je organizovanie technických seminárov, odborných konferencií, prednášok, odborných školení, činnosť zameraná na vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu, poradenská a hodnotiteľská činnosť, publikačná činnosť, účasť pri tvorbe noriem a iné odborné aktivity v NDT.
 4. Spoločnosť nadväzuje a udržuje organizačné i odborné styky s obdobnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami a môže do nich menovať svojich zástupcov.
 5. Spoločnosť môže byť členom európskych a medzinárodných organizácií, zaoberajúcich sa nedeštruktívnym skúšaním a príbuznými obormi.
III. Členstvo v spoločnosti, práva a povinnosti členov
 1. Členskú základňu tvoria individuálni, firemní a čestní členovia.
 2. Individuálne členstvo
Individuálnym členom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaoberá nedeštruktívnym skúšaním materiálov alebo príbuznými obormi NDT a zároveň schvaľuje ciele a účel spoločnosti, dodržuje etické zásady pracovníkov nedeštruktívneho testovania.
 1. Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou výborom spoločnosti.
 2. Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, neplnením povinností individuálneho člena alebo úmrtím.
 3. Práva individuálneho člena:
  1. podieľať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti a na nich svojim hlasom rozhodovať
  2. využívať výhody, vyplývajúce z členstva v spoločnosti,
  3. požadovať od orgánov spoločnosti odbornú poradenskú a konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti spoločnosti,
  4. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány spoločnosti,
  5. voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a zúčastňovať sa na odborných aktivitách spoločnosti.
 4. Povinnosti individuálneho člena:
  1. dodržiavať stanovy, pokyny a smernice spoločnosti,
  2. platiť členské príspevky,
  3. hájiť záujmy a poslanie spoločnosti a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí,
  4. aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti,
  5. dodržiavať etický kódex člena SSNDT.
 5. Firemné členstvo
Firemným členom sa môže stať každá organizácia, právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v SR alebo v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s cieľom a poslaním spoločnosti a je schopná povzniesť úroveň spoločnosti a nedeštruktívneho testovania. Firemné členstvo vzniká schválením výboru spoločnosti a uhradením členského príspevku. Firemné členstvo zaniká automaticky po 12 mesiacoch odo dňa zaplatenia a pripísania členského poplatku na účet spoločnosti alebo vystúpením.
 1. Práva firemného člena:
  1. zúčastňovať sa a prezentovať svoju spoločnosť na odborných seminároch poriadaných spoločnosťou, pravidelne získavať informácie o akciách spoločnosti i o akciách partnerských organizácií v zahraničí
  2. má právo delegovať 2 svojich zástupcov s právami individuálneho člena
  3. využívať zľavy pri účasti firemných členov pri konferenciách, výstavách a ďalších akciách spoločnosti
  4. využívať zľavy firemných členov pri prezentácii a reklame v odborných spravodajcoch a časopisoch vydávaných SS NDT, pozvánkach na semináre, konferencie a katalógoch s konferencií poriadaných spoločnosťou.
  5. uvádzať vo svojej písomnej dokumentácii po dobu platnosti firemného členstva logo člena SSNDT
 2. Povinnosti firemného člena:
  1. dodržiavať smernice týkajúce sa firemného člena spoločnosti
  2. využívať výhody firemného členstva len počas doby platnosti členstva
  3. dodržiavať etický kódex firemného člena SSNDT.
  4. Iné práva, povinnosti a výhody sú upravované vykonávacími predpismi spoločnosti.
IV. Organizačná štruktúra spoločnosti Článkami organizačnej štruktúry a orgánmi spoločnosti sú:
 1. prezident spoločnosti
 2. výbor SSNDT
 3. sekretár spoločnosti
 4. revízna komisia spoločnosti
 5. zjazd spoločnosti
  Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú:
 1. prezident spoločnosti,
 2. podpredsedovia výboru SSNDT,
Štatutárnym orgánom prislúcha:
 1. rozhodovanie o všetkých otázkach, ktoré nie sú podľa týchto stanov vyhradené zjazdu alebo výboru spoločnosti
 2. riadenie práce výboru spoločnosti a zabezpečuje bežné záležitosti spoločnosti
 3. výkon rozhodnutí výboru a zjazdu spoločnosti
 4. zabezpečenie riadneho vedenia účtovníctva spoločnosti, inventarizácie majetku
 5. predkladanie návrhov podnikateľskej činnosti, návrhy finančného hospodárenia spoločnosti
 6. konanie v mene spoločnosti navonok tým, že k menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore
 7. v mene spoločnosti koná prezident samostatne do výšky 2 000 €, v prípade jeho zastupovania do tohto limitu konajú dvaja podpredsedovia spoločne,
 8. nad sumu 2 000 € rozhodujú vždy prezident a jeden podpredseda.
      Výbor SSNDT Výbor Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie:
 1. je najvyšším organizačným článkom spoločnosti a najvyšším riadiacim orgánom spoločnosti medzi zjazdmi spoločnosti
 2. výbor SSNDT je volený Zjazdom spoločnosti, ktorý volí prezidenta spoločnosti a ďalších štyroch  členov výboru
 3. prezident spoločnosti sa stáva predsedom výboru, výbor si ďalej z ostatných členov volí podpredsedov a tajomníka.
 4. výbor vytvára podmienky pre prácu odborných skupín
 5. zabezpečuje plnenie uznesenia zjazdu a úloh spoločnosti, vyplývajúcich zo stanov v rámci odborného zamerania spoločnosti
 6. vydáva vykonávacie predpisy, smernice a metodické pokyny spoločnosti
 7. schvaľuje plán odbornej činnosti pre dané obdobie
 8. prerokováva a schvaľuje rozpočet a hospodárenie spoločnosti
 9. prerokováva stanoviská, odporúčania a závery revíznej komisie
 10. spolupracuje s obdobnými domácimi a zahraničnými spoločnosťami, menuje do nich svojich zástupcov
 11. udeľuje čestné uznania spoločnosti.
 12. menuje sekretára spoločnosti
  Výbor SSNDT zodpovedá za svoju činnosť zjazdu spoločnosti. Zasadá podľa potreby, minimálne 4x ročne. Prezident spoločnosti Prezident:
 1. prezident spoločnosti vykonáva funkciu predsedu výboru SSNDT
 2. je oficiálnym predstaviteľom spoločnosti, organizuje a riadi činnosť výboru SSNDT v SR i v zahraničí,
 3. zvoláva a obsahovo i organizačne zabezpečuje zasadania výboru SSNDT, riadi zjazd spoločnosti
 4. za svoju činnosť zodpovedá výboru SSNDT,
 5. je volený na obdobie 4 rokov.
      Revízna komisia spoločnosti Revízna komisia spoločnosti:
 1. je kontrolným a revíznym orgánom spoločnosti,
 2. kontroluje najmä dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov, stanov spoločnosti a vykonávacích predpisov spoločnosti,
 3. kontroluje plnenie uznesení a hospodárenia spoločnosti.
Revízna komisia sa zodpovedá zjazdu spoločnosti. Zasadá podľa potreby, minimálne 1x ročne. Je nezávislá na ostatných orgánoch spoločnosti. Zjazd spoločnosti
 1. Zjazd spoločnosti je najvyšším orgánom spoločnosti. Zvoláva ho výbor SSNDT minimálne raz za dva roky. Vyhlasuje sa minimálne 30 dní pred jeho termínom konania.
 2. Zjazd spoločnosti:
  1. prerokováva a schvaľuje správy o činnosti a hospodárení za uplynulé funkčné obdobie
  2. prerokováva a schvaľuje správu revíznej komisie
  3. prerokováva a schvaľuje odborné zameranie spoločnosti
  4. rozhoduje o zmenách stanov, zániku spoločnosti a majetkovej likvidácii
  5. rozhoduje s konečnou platnosťou o sporoch vo vnútri spoločnosti
  6. volí členov výboru SSNDT
  7. volí členov revíznej komisie spoločnosti
  8. zjazd schvaľuje a rozhoduje o všetkých zmenách 3/5 väčšinou prítomných členov zjazdu, okrem zániku spoločnosti, kde je potrebná 2/3 väčšina všetkých členov spoločnosti
  9. zjazd je uznášania schopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina platných členov.
 3. Delegáti zjazdu sú volení podľa volebného poriadku.
 4. V prípade potreby môže výbor SSNDT na prejednanie naliehavých otázok zvolať mimoriadny zjazd.
 5. Pri mimoriadnych situáciách môže zvolať mimoriadny zjazd spoločnosti do 15 dní od doručenia výzvy Výboru, podpísanú nadpolovičnou väčšinou platných členov spoločnosti, ktorí pripoja svoj podpis pod výzvu na konanie mimoriadneho zjazdu s priloženým programom rokovania.
 6. Mimoriadny zjazd vyhlasuje výbor spoločnosti minimálne 15 dní pred jeho termínom konania.
  Sekretár spoločnosti
 1. Administratívne zabezpečuje komunikáciu v spoločnosti, eviduje prijatú a odoslanú korešpondenciu a zabezpečuje jej rozdeľovanie členom výboru, jej uloženie a archiváciu.
 2. Sekretár spoločnosti nie je členom výboru SSNDT, zúčastňuje sa jeho zasadnutí.
 3. Výbor SSNDT môže sekretárovi určiť ďalšie úlohy pre zabezpečenie konkrétnych činností spoločnosti, sekretár podáva výboru správu o ich plnení, pre čo mu vytvorí podmienky.
 4. Hospodárenie
Hospodárenie spoločnosti
 1. Hospodárenie spoločnosti sa riadi rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roka schvaľuje výbor SSNDT.
Hospodárenie s majetkom spoločnosti sa riadi obecne platnými právnymi predpismi. Spoločnosť spravuje majetok v súlade so záujmami svojich členov, skupín a s celospoločenskými záujmami a to v rámci svojho odborného zamerania. Majetok spoločnosti tvoria hmotné statky a finančné prostriedky. Spoločnosť hospodári s týmto majetkom a do jeho výšky ručí za svoje finančné záväzky vo vzťahu k cudzím objektom.
 1. Príjmy spoločnosti tvoria:
  1. individuálne členské príspevky,
  2. firemné členské príspevky,
  3. príjmy z vlastnej odbornej činnosti,
  4. dotácie, subvencie a dary cudzích subjektov.
 2. Výšku členských príspevkov, spôsob výberu a ich rozdelenie stanoví zjazd.
 3. V období medzi zjazdmi stanoví výšku členského príspevku výbor SSNDT.
Záverečné ustanovenia
 1. Tieto stanovy môžu byť zmenené len uznesením zjazdu spoločnosti.
 2. Spoločnosť môže skončiť svoju činnosť rozhodnutím zjazdu na návrh výboru spoločnosti a to najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov spoločnosti.
  * * * * *     Tieto upravené stanovy boli prerokované a schválené Zjazdom Slovenskej spoločnosti pre nedeštruktívne testovanie, ktorý sa konal počas Konferencie DEFEKTOSKOPIA 2016 v hoteli Átrium v Novom Smokovci dňa 26. 04. 2016.