Kolokvium 2019

Hotel Sitno

Aplikácie aktuálnych noriem a metodík v NDT

Kolokvium sa konalo

 v dňoch 3. - 4. 4. 2019 v hoteli Sitno vo Vyhniach.

Kolokvium uviedlo odborné prezentácie, diskusie, výmeny názorov i skúseností  všetkých pracovníkov, ktorí sa zaujímajú a zaoberajú problematikou kontroly kvality, problematikou životnosti výrobkov. Bolo zamerané na praktické aplikácie metód nedeštruktívneho skúšania v rôznych oblastiach ich použitia, normalizáciu, vzdelávanie, kvalifikáciu a certifikáciu v týchto oblastiach. Súčasťou Kolokvia bol aj workshop o medzinárodnom uznávaní Certifikačných orgánov osôb v NDT v zmysle dohody MRA pod záštitou ICNDT.

 


PREDSEDA KOLOKVIA

Ing. Erich Eckhardt

Prezident SSNDT

e-mail:     ssndt@ssndt.sk

mobil:    +421 917 715 189
 


SEKRETARIÁT KOLOKVIA

ATG Slovakia s.r.o..

Ing. Daniela Červeňanová

e-mail:        kolokvium@atg.sk

mobil:         +421 905 583 578