Príspevky

kolokvium

Kolokvium na tému Aplikácie aktuálnych noriem a metodík v NDT , ktoré sa konalo v dňoch 3. a 4. apríla 2019 v hoteli Sitno vo Vyhniach, bolo organizačne zabezpečené firmou ATG Slovakia s.r.o.. 

Cieľom Kolokvia bolo poskytnúť pracovníkom v NDT súčasné poznatky a skúsenosti s novými metódami skúšania, poukázať na neštandardné metodiky a techniky NDT v spojení s normalizáciuv NDT a novými normami v jednotlivých oblastiach skúšania.

Kolokvia sa zúčastnilo 80 účastníkov zo 4 krajín, výstavku NDT techniky predstavovali traja vystavovatelia,. Čestnými hosťami Kolokvia boli doc.Ing. Pavel Mazal, CSc - Prezident ČNDT a Péter Kecskés - Viceprezident MAROVISZ.  

V rámci odborného programu bolo prednesených 12 referátov, medzi zaujímavé patrili referáty na témy ( podrobný zoznam v závere):

 • Možnosti skúšania zvarov s Phased Array v praxi
 • Eddy Current Array budúcnosť vírivých prúdov
 • Mapovanie korózie metódou PEC (Pulzné vírivé prúdy)
 • Normy pre objemové metódy skúšania TOFD, Phased Array a Digitálnej rádiografie
 • ISEMIR Informačný systém expozícii pracovníkov v medicíne, priemysle a výskume

Druhý deň sa konal Workshop na tému Úloha národných spoločností NDT v programe MRA. V uplynulej dobe Výbor SSNDT zaznamenal záujem certifikačných orgánov o zapojenie do MRA (Multilateral Agreement on Recognition of NDT Personnel Certification, Mnohostranná dohoda o uznávání certifikácie osôb v NDT).  Vo vzájomnej diskusii boli preberané a odsúhlasené požiadavky na posudzovanie COP a úloha SSNDT v procese MRA. Výbor SSNDT pozitívne hodnotí aktívny prístup prítomných účastníkov workshopu k danej téme a ich jasne vyjadrené stanovisko ku úrovni ,ktorú by mal spĺňať žiadateľ o MRA. Zároveň ďakujeme obom hosťom (doc.Ing. Pavel Mazal, CSc. a Péter Keckés) za aktívnu účasť na workshope.  

Súčasťou Kolokvia bol aj spoločenský večer, v rámci ktorého prebehli športové zápolenia v bowlingu a minigolfe. Víťazné družstvá a najlepší jednotlivci v oboch športoch boli ocenení fľašou kvalitného sektu, cenu útechy pre posledného bola plechovka nealkoholického piva.

Zo strany organizátorov a Výboru SSNDT bolo Kolokvium hodnotené ako úspešné a aj ohlasy účastníkov boli pozitívne. Verím, že účastníci Kolokvia získali užitočné poznatky v oblasti nových metodík a noriem v NDT a odniesli si dobrý pocit z dvoch dní strávených na tomto odbornom podujatí a v príjemnom prostredí hotela Sitno. 

Dovidenia v marci 2020 na konferencii DEFEKTOSKOPIA vo Vysokých Tatrách.


Počas Kolokvia odzneli nasledovné prezentácie:

 1. Rok 2019 z pohľadu normotvorby a aktivít TK67 (Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest, s.r.o.)
 2. Činnost Centra technické normalizace ČNDT v roce 2018 a její nejbližší perspektivy (doc. Ing. Pavel Mazal, ČNDT)
 3. Možnosti skúšania zvarov s Phased Array v praxi (Ing. Rastislav Sabol, ATG Slovakia s.r.o.)
 4. Digitalizácia filmov a zabezpečenie archívov rádiogramov proti degradácii. (Daniel Galbička, TÜV SÜD)
 5. Nuclear plant inspection (Ian Moore, Phoenix Inspection Systems Ltd, UK) 
 6. Eddy Current Array - budúcnosť vírivých prúdov? (Ing. Ivan Ščasný, ATG Slovakia s.r.o.)
 7. Informačný systém expozícii pracovníkov v medicíne, priemysle a výskume (ISEMIR) (Lenka Dojcanová, IAEA Viedeň)
 8. Mapovanie korózie metódou PEC (Pulzné vírivé prúdy) (Ing. Daniel Dopjera, ÚJV Řež, a.s.)
 9. Zmeny a inovácie v oblasti NDT v SE,a.s. (JE) (Ing. Jaroslav Valkovič, EMO)
 10. Normy a reflexe stavu technologií u objemových metod zkoušení TOFD, Phased Array a Digitální radiografie (Ing. Michal Kubínyi, PhD.)
 11. Nevyhnutnosť a rozdiely v školení personálu NDT pre oblasť digitálnej rádiografie (Ing. Erich Eckhardt, Ing. Pavol Kučík, SSNDT)

Pre riadnych členov spoločnosti sú sprístupnené viaceré prezentácie na našich stránkach v archíve, kde si ich možno stiahnuť vo forme pdf.