TK 67 Nedeštruktívne skúšanie


Technická komisia pre normalizáciu v NDT

Deň ustanovujúceho zasadnutia: 31. 3. 2016

Rozsah pôsobnosti: 

Technická normalizácia zaoberajúca sa terminológiou a všeobecnými princípmi nedeštruktívneho skúšania (NDT) ako aj princípmi kvalifikácie a certifikácie personálu na nedeštruktívne skúšanie. Technická normalizácia zahŕňa oblasť rozvoja skúšobných techník na nedeštruktívne skúšanie, metodík a špecifických postupov na kvalifikáciu nedeštruktívnych skúšok pre rôzne druhy priemyslu a rôzne aplikácie.

Ďalej zahŕňa uvedené oblasti normalizácie. 

 • Terminológia a všeobecné princípy nedeštruktívneho skúšania (NDT). 
 • Terminológia a všeobecné princípy jednotlivých metód NDT ako aj všeobecné princípy kvalifikácie  a certifikácie personálu na nedeštruktívne skúšanie. 
 • Princípy kvalifikácie a certifikácie personálu na nedeštruktívne skúšanie v špecifických oblastiach ako je železničná doprava, letectvo a kozmonautika. 
 • Prostriedky, prístroje a zariadenia (vrátane snímačov, sond a pod.) na nedeštruktívne skúšanie, vrátane ich kalibrácie, overovania, justovania, prevádzkovej kontroly a údržby. 
 • Metodiky a špecifické postupy na kvalifikáciu nedeštruktívnych skúšok, vrátane postupov a vyhodnocovania medzilaboratórnych overovaní. 

Špecifické aplikácie jednotlivých metód a metodík NDT 

 • vo všeobecných i špecifických sektoroch a oblastiach priemyselnej výroby (hutná výroba a zlievarenstvo, tvárnenie a kovanie, zváranie a pod.,), 
 • v oblasti výroby a údržby banských a ťažobných zariadení vrátane stabilných i mobilných zariadení na ťažbu ropných produktov, 
 • v oblasti transportu a manipulácie s ropnými produktami (ropovody, plynovody, a skladovanie ropných produktov a pod.,), 
 • v oblasti výroby a prevádzky tlakových zariadení a ich komponentov (všeobecne – nádoby, potrubia, a pod., – vyhrievaných i nevyhrievaných), 
 • v oblasti priemyselných spracovateľských technológií (chemické a petrochemické komplexy a pod.,), 
 • v oblasti energetiky (energetické komplexy jadrové, tepelné a vodné, vrátane konštrukcií  a komplexov tzv. obnoviteľných zdrojov), 
 • v oblasti výroby, realizácie (montáže) a údržby stavebných, cestných, mostných a železničných konštrukcií a stavieb, pozemných a nadzemných lanových prepravných konštrukcií a stavieb, 
 • v oblasti výroby, realizácie a údržby nadzemných energetických a rádiokomunikačných konštrukcií (zváraných kovových stožiarov a ich súčastí a pod.,), 
 • v oblasti vodohospodárskych konštrukcií a stavieb, 
 • v oblasti mobilných dopravných a prepravných zariadení (výroba a údržba cestných a železničných dopravných prostriedkov, výroba a údržba leteckých dopravných a prepravných prostriedkov vrátane ultraľahkých lietadiel). 


Do pôsobnosti TK 67 okrem príslušných noriem, týkajúcich sa NDT vo vyššie uvedených oblastiach, patria tiež súvisiace dokumenty a odporúčania, ako sú ISO TR, ISO TS, CEN TR, CEN TS a pod. 


Predsedníčka: Ing. Mária Komárňanská

Tajomníčka: Ing. Jana Čenteová

Členovia komisie:

 1. Ing. Mária Komárňanská, Reaktortest s.r.o.
 2. Ing. Marek Dermek, PhD., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
 3. Ing. Vladimír Kriššák, Technický a skúšobný ústav, n.o.
 4. Ing. Anton Koleno ,IWE, Cech zváračských odborníkov
 5. Ing. Peter Ďurík, VÚZ PI
 6. Ing. Boris Pinceš, VÚZ PI
 7. Ing. Erich Eckhardt, SSNDT
 8. Ing. Pavol Kučík, SlovCert s.r.o.
 9. Ing. Rudolf Chyla, ŽSR - Výskumný a vývojový ústav železníc 
 10. Ing. Pavel Gabriška, ISTROTEST NDT