Pracovná skupina LT pri SSNDT


Pracovná skupina pre skúšanie tesnosti (LT)  pri SSNDT

Deň ustanovujúceho zasadnutia:  2.9. 2009.

Rozsah pôsobnosti: 

Technická normalizácia zaoberajúca sa terminológiou a všeobecnými princípmi metodiky LT nedeštruktívneho skúšania (NDT) ako aj princípmi kvalifikácie a certifikácie personálu v tejto oblasti. Pripomienkovanie noriem skúšobných techník LT na nedeštruktívne skúšanie, metodík a špecifických postupov na kvalifikáciu nedeštruktívnych skúšok pre rôzne druhy priemyslu a rôzne aplikácie.

Ďalej zahŕňa uvedené oblasti pôsobnosti. 

  • Princípy kvalifikácie a certifikácie personálu pre nedeštruktívne skúšanie LT v špecifických oblastiach . 
  • Metodiky a špecifické postupy na kvalifikáciu nedeštruktívnych skúšok, vrátane postupov a vyhodnocovania medzilaboratórnych overovaní. 
  • pravidelná účasť na zasadnutiach Úradu pre normalizace a meranie týkajúcich sa LT metodiky 
  • riešenie vzájomnej spolupráce medzi SIŽP inšpekciou a posudzovateľmi NDT tech. stavu a skúškami tesnosti
  • organizácia seminárov a konferencií zameraných na riešenie systémov a zisťovania netesností

 

Pracovná skupina je tvorená a otvorená pre všetkých pracovníkov NDT zo SR a ČR


Predseda:  Ing. Peter Žúbor

V prípade záujmu o členstvo v pracovnej skupine zašlite svoju žiadosť na e-mailovú adresu ssndt@ssndt.sk.

Po prijatí žiadosti o členstvo bude záujemcu kontaktovať predseda pracovnej skupiny.