Členstvo v SSNDT

Vážení kolegovia,

 

Členstvo v SSNDT Vám okrem možností získavania informácií potrebných pre Vašu prácu môže poskytnúť aj zľavy z poplatkov za účasť na akciách, poriadaných spoločnosťou, za zľavnené, členské vložné. Práva a povinnosti členov sú uvedené v Stanovách spoločnosti v sekcii Stanovy.

 

Členské je možné uhradiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti (je uvedený v sekcii Kontakty SSNDT). O vykonanej platbe Vám bude vystavený daňový doklad. V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na prezidenta SSNDT e-mailom na ssndt@ssndt.sk

 

V zmysle Stanov SSNDT sú 3 formy členstva v SSNDT:

 1. individuálne členstvo, členské je 10 € na kalendárny rok
 2. firemné členstvo, členské je 250 € na kalendárny rok
 3. čestné členstvo

Individuálnym členom môže byť akákoľvek fyzická osoba, ktorá sa zaoberá nedeštruktívnym skúšaním materiálov alebo príbuznými obormi NDT a zároveň schvaľuje ciele a účel spoločnosti, dodržuje etické zásady pracovníkov nedeštruktívneho testovania.  

 

Individuálne členstvo vzniká zaplatením členského príspevku a registráciou výborom spoločnosti. 

 

Individuálne členstvo zaniká písomným oznámením člena o vystúpení, neplnením povinností individuálneho člena alebo úmrtím.

 

Práva individuálneho člena:

 1. podieľať sa na všetkých formách činnosti spoločnosti a na nich svojim hlasom rozhodovať
 2. využívať výhody, vyplývajúce z členstva v spoločnosti,
 3. požadovať od orgánov spoločnosti odbornú poradenskú a konzultačnú pomoc pri riešení otázok, ktoré patria do náplne činnosti spoločnosti,
 4. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti a obracať sa s otázkami na orgány spoločnosti,
 5. voliť a byť volený do orgánov spoločnosti a zúčastňovať sa na odborných aktivitách spoločnosti.

 

 

Povinnosti individuálneho člena:

 

 1. dodržiavať stanovy, pokyny a smernice spoločnosti,
 2. platiť členské príspevky,
 3. hájiť záujmy a poslanie spoločnosti a svojou prácou a konaním prispievať k jej dobrému menu v SR i v zahraničí,
 4. aktívne sa zúčastňovať na činnosti spoločnosti,
 5. dodržiavať etický kódex člena SSNDT.

 

 

Firemným členom sa môže stať každá organizácia, právnická alebo fyzická osoba pôsobiaca v SR alebo  v zahraničí, ktorej činnosť je zlučiteľná s cieľom a poslaním spoločnosti a je schopná povzniesť úroveň spoločnosti a nedeštruktívneho testovania.

Firemné členstvo vzniká schválením výboru  spoločnosti a uhradením členského príspevku.

 

Firemné členstvo zaniká automaticky po 12 mesiacoch odo dňa zaplatenia a pripísania členského  poplatku na účet spoločnosti alebo vystúpením

 

Práva firemného člena:

 1. zúčastňovať sa a prezentovať svoju spoločnosť na odborných seminároch poriadaných   spoločnosťou, pravidelne získavať informácie o akciách spoločnosti i o akciách partnerských organizácií v zahraničí
 2. má právo delegovať 2 svojich zástupcov s právami individuálneho člena
 3. využívať zľavy pri účasti firemných členov pri konferenciách, výstavách