Multilaterálna dohoda (MRA) o uznávaní certifikácie osôb v NDT

Ciele dohody MRA

Cieľom tejto dohody MRA je 

 • zvýšiť štandard a harmonizovať postupy certifikácie NDT personálu u COP NDT registrovaných podľa MRA. 
 • podporovať uznávanie certifikátov vydaných Certifikačnými orgánmi personálu pre NDT registrovanými v zmysle tejto dohody MRA 
 • pomáhať ostatným zainteresovaným stranám poskytnutím jasného prehľadu o certifikačnom procese personálu NDT vo svojej vlastnej krajine;
 • poskytovať ostatným stranám nedôverné informácie o certifikačnom (-ých) systéme (-och) prevádzkovanými Certifikačnými orgánmi personálu  NDT registrovanými v podľa tejto dohody 

Samotná dohoda MRA má dve prílohy (shedule)

Príloha/Schedule 1 (S1) - zahŕňa zoznam národných spoločností, ktorí sú členmi ICNDT a podpísali dohodu zaväzujúcu ich podporovanie cieľov MRA. Zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránkach ICNDT(V SR sa jedná o SSNDT; tá podpísala túto dohodu už v r. 2014)

Príloha/ Schedule 2 (S2) - obsahuje zoznam PCB (Certifikačných orgánov personálu), ktorí spĺňajú požadované kritériá a sú registrované ICNDT v súlade s MRA (zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránkach EFNDT)

ICNDT uznala potrebu vytvoriť globálnu MRA o uznávaní certifikácie personálu NDT. Snaží sa presadiť normu ISO 9712 ako základnú normu pre kvalifikáciu treťou stranou, kde je potreba zaistiť konzistentnú úroveň základných znalostí a praktických schopností pracovníkov NDT. Ako prevenciu pred uvoľnením harmonizačného procesu pri kvalifikácii a certifikácii personálu NDT vydala pracovná skupina ICNDT WG1 informatívnu príručku s výkladom normy ISO 9712 a nasledovných opatrení.

Stručne aké sú prílohy príručky:

 1. Úloha ICNDT a regionálnych skupín pri harmonizácii a certifikácii-stupňe harmonizácie 
 2. Kvalifikácia a certifikácia personálu NDTpodľa ISO 9712
 3. Adresár členov ICNDT
 4. Postoj ASME k prijatiu centrálneho certifikačného programu-perspektívy ICNDT
 5. NDT v rámci PED (2014/68/EÚ)
 6. Adresár CO
 7. Dohoda o mnohostrannom uznaní certifikátov (MRA) a EQB databázy skúšobných otázok
 8. Kvalifikácia pracovníkov podľa ISO 20807 a ISO TS11774
 9. Pokyny pre rozvojové krajiny zavádzajúce certifikačné systémy
 10. Etický kódex pre pracovníkov CO a personálu NDT
 11. Tabuľka ICNDT o implementácii ISO 9712 jednotlivými CO

Pozn.: ICNDT vytvorila databázu viac ako 7 000 skúšobných otázok

 • Sú vytvorené v troch úrovniach (L1; L2; L3)

 • Sú vytvorené pre sedem metód
 • Sú v súlade s ISO / TR 25107 + radiačná bezpečnosť a TOFD
 • Sú rozdelené podľa priemyselných sektorov a ich spojením aj pre multisektor
 • Sú k dispozícii v angličtine a španielčine spolu so softvérom

Prístup k databáze otázok má COP menovaný ICNDT  a tí, ktorí pristúpili k MRA alebo tí, ktorí sa zaviazali dodržiavať pravidlá bezpečnosti databázy skúšobných otázok !!!

Aby sa ktorýkoľvek z certifikačných orgánov personálu NDT dostal do zoznamu COP NDT v súlade s MRA, musí sa nechať akreditovať podľa podmienok MRA a splniť naledovné kritériá pre registráciu COP NDT :

 1. musí  byť navrhnutý organizáciou, ktorá je členom MRA a je registrovaná v S1. To znamená byť navrhnutý našou spoločnosťou SSNDT. 
 2. musí  sa zaviazať dodržiavať Etický kódex pre Certifikačné orgány personálu NDT
 3. musí  poskytnúť informácie o možnom využití AQB (Authorised Qualification Body) (čl. 3.1 ISO 9712) a ďalších čiastkových opatrení,
 4. musí zverejniť Etický kódex
 5. musí byť nezávisle akreditovaný
 6. musí predložiť dôkaz, že akreditácia spĺňa požiadavky ICNDT. (Pre COP NDT, ktorý chce byť registrovaný v podľa prílohy S2 dohody MRA vyžaduje ICNDT dôkaz o nezávisléj akreditácii v súlade s ISO / IEC 17024 a ISO 9712. Táto nezávislá akreditácia býva obvykle zabezpečovaná akreditačným orgánom,  ktorý je členom medzinárodnej organizácie, ktorá je prijateľná pre ICNDT tzn. orgán, ktorý je členom EA alebo IAF). Proces akreditácie je uznaný ICNDT za vyhovujúci na základe preskúmania hodnotiacej správy Akreditačného orgánu. Akreditačný orgán musí doložiť vo svojej hodnotiacej správe pre ICNDT, že pri posudzovaní Certifikačný orgán personálu NDT bol zapojený aj poradca s odbornou znalosťou NDT (L3 podľa ISO 9712 aspoň v jednej metóde) pre posúdenie zhody s normou ISO 9712.
 7. musí uhradiť poplatky za vstup do systému 

Pozn. k bodu 1.

ICNDT vložila dorúk národných spoločností ako je aj SSNDT veľkú zodpovednosť. Aby ktokoľvek z existujúcich COP NDT v SR bol navrhnutý pre registráciu do zoznamu ICNDT musí byť navrhnutý našou spoločnosťou SSNDT. Tento návrh nebude len formálnou záležitosťou. EFNDT, ICNDT ale aj  SSNDT registrujú, že tak na Slovensku ako i v mnohých iných krajinách sa v posledných rokoch veľmi výrazne znížila úroveň kvalifikácie personálu NDT. Z tohto dôvodu sa SSNDT ako odborný garant rozhodla, že najskôr vykoná odborný audit COP NDT prostredníctvom Pracovnej skupiny pre kvalifikáciu a certifikáciu SSNDT  a až na základe jej hodnotenia potom dôjde k doporučeniu COP NDT pre zaradenie do zoznamun ICNDT v súlade s MRA! Podmienky hodnotenia a formy auditu spoločnosť momentálne pripravujú.

Hodnotenie žiadostí v ICNDT vykonáva komisia zložená s členov ICEC (ICNDT Certification Executive Committee).

Registrácia pod MRA ICNDT platí 3 roky. Po ich uplynutí je možné požiadať o obnovenie alebo predĺženie platnosti. Kritériá pre obnovenie alebo predĺženie sú rovnaké ako počiatočné. Všetko je uvedené aj na stránkach http://www.icndt.org

Zverejnenie

 • Certifikát je poskytnutý po uznaní registrácie. Zoznam registrovaných podľa prílohy S2 dohody MRA je uvedený na ICNDT webových stránkach.
 • Registrovaný Certifikačný orgán personálu NDT môže oznámiť, že držitelia ich certifikátov získaných podľa tejto MRA sú certifikované subjektom, ktorý je registrovaný u ICNDT a spĺňa ich požiadavky na technické normy a dokumenty uvádzané v ich rozvrhu Akreditovaného rozsahu alebo v rozsahu ich osvedčenia o zhode s ICNDT!!!
 • Certifikačný orgán personálu NDT registrovaný podľa prílohy S2 dohody MRA môže užívať ICNDT logo:

-  pri inzercii ich certifikácie
-  na certifikátoch vydaných v období platnej certifikácie a uvádzajúcich súlad s dohodou MRA

Aktuality